Algemene voorwaarden HorecaVoordeelshop.nl

Algemene Voorwaarden voor particuliere klanten

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn in werking getreden vanaf Januari 2015

Artikel 1          Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1          “Koopovereenkomst”: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd;

1.2          “u”: een consument (natuurlijke persoon) die niet handelt in het kader van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

1.3          “Herroepingsrecht”: uw mogelijkheid om binnen de bedenktijd af te zien van de Koopovereenkomst;

1.4          “wij”: de natuurlijke of rechtspersoon die de producten op afstand aan u aanbiedt;

1.5          “Modelformulier voor herroeping”: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese Modelformulier voor herroeping;

 

 

Artikel 2   Wie zijn wij

Menustore B.V.

Artemisweg 145C, 8239 DD, Lelystad

0320-320032

Info@horecavoordeelshop.nl

KvK-nummer: 63557517

 

Artikel 3         Toepasselijkheid

3.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke met u gesloten Koopovereenkomst.

3.2          Voordat u iets van ons koopt, brengen wij deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke productvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht. Wij moeten dat zo doen, dat u deze algemene voorwaarden kunt downloaden, uitprinten en opslaan.

Wanneer de algemene voorwaarden en de specifieke product- of dienstenvoorwaarden strijdig met elkaar zijn, kunt u zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

 

Artikel 4         Het aanbod

4.1          Als een product slechts tijdelijk of onder bepaalde voorwaarden beschikbaar is, dan wordt dit duidelijk op de productpagina vermeld.

4.2          De productpagina bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat u het product goed kan beoordelen. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, dan moeten deze waarheidsgetrouw zijn.

4.3          Elke productpagina moet zodanig duidelijk zijn, dat het voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn bij de aankoop van het product.

4.4          Wij zijn alleen niet gebonden aan vergissingen of fouten op de productpagina, als het voor u overduidelijk is dat dit een vergissing of fout is.

 

Artikel 5         De Koopovereenkomst

5.1          De Koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat u de aankoop van het product en de bijbehorende voorwaarden heeft geaccepteerd.

5.2          Na het sluiten van de Koopovereenkomst sturen wij u direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

5.3          Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt bestellen en betalen en wij zorgen voor voldoende technische en organisatorische beveiliging van alle (persoons)gegevens.

5.4          Wij zullen, los van onze overige wettelijke informatieverplichtingen, uiterlijk bij levering van het product aan u de volgende informatie schriftelijk meesturen:

 1. ons bezoekadres waar u met klachten terecht kunt;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding als het Herroepingsrecht is uitgesloten;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs inclusief alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; de wijze van betaling, aflevering  of uitvoering van de Koopovereenkomst; 
 5. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping. 

 

Artikel 6         Herroepingsrecht

6.1          U kunt een Koopovereenkomst met een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen herroepen. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u hoeft niet te antwoorden.

6.2          De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde:

 1. a)   het product heeft ontvangen; of
 2. b)   als u in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 3. c)   als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 4. d)   bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 7         Uw verplichtingen tijdens de bedenktijd

7.1          Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.

7.2          Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

7.3          U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

 

Artikel 8         Uitoefening van het Herroepingsrecht door u en kosten daarvan

8.1          Als u gebruik maakt van uw wettelijke Herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.

8.2          U stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping.

8.3          U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4          Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij u.

8.5          U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, behalve als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen of als wij deze kosten zelf dragen.

 

Artikel 9         Onze verplichtingen bij herroeping

9.1          Als u ons meldt dat u gebruik wilt maken van het Herroeppingsrecht, dan sturen wij u na deze melding direct een ontvangstbevestiging per e-mail.

9.2          Als u binnen 14 dagen na ontvangst van de producten meldt dat u gebruik wilt maken van uw Herroepingsrecht, vergoeden wij binnen 14 dagen na uw gedane melding alle door u gedane betalingen inclusief eventuele leveringskosten. Als wij aanbieden om het product zelf af te halen, mogen wij wachten met terugbetalen tot wij het product hebben ontvangen of tot u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.

9.3          Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

9.4          Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10       Uitsluiting Herroepingsrecht

Wij kunnen de volgende producten uitsluiten van het Herroepingsrecht als wij dit duidelijk op de productpagina vermelden:

 1. Producten die volgens uw specificaties zijn vervaardigd, die niet gefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn.
 2. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 3. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de Koopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
 7. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. Kranten, tijdschriften of magazines.

 

Artikel 11       De prijs

11.1        Tijdens de op de productpagina vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij een prijswijziging nodig is als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

11.2        Wij mogen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar wij geen invloed op hebben, met variabele prijzen aanbieden. Dit wordt bij het aanbod vermeld.

11.3        De op de productpagina genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12       Nakoming Koopovereenkomst en extra garantie

12.1        Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de Koopovereenkomst en aan de op de productpagina vermelde specificaties. Ook staan wij ervoor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften en eventuele met u gemaakte afspraken over ander dan normaal gebruik.

12.2        Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze toeleverancier, importeur of producent waarin deze bepaalde rechten of vorderingen aan u toekennen die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is, in het geval wij tekortschieten in de nakoming van ons deel van de Koopovereenkomst.

12.3        Een extra garantie beperkt nooit uw wettelijke rechten en vorderingen.

 

Artikel 13       Levering en uitvoering

13.1        Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Koopovereenkomst en de levering van de producten.

13.2        Wij leveren het product op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven.

13.3        Wij zullen de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen leveren. Wij kunnen met u een andere leveringstermijn afspreken.

13.4        Als de bezorging vertraging ondervindt of een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo snel mogelijk bericht, uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. U heeft in dat geval het recht om de Koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden.

13.5        Na ontbinding zoals bedoeld in het vorige lid zullen wij het bedrag dat u heeft betaald, direct terugbetalen.

13.6        Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 14       Betaling

14.1        U betaalt de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een bedenktermijn ontbreekt, betaalt u de verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na het sluiten van de Koopovereenkomst, tenzij anders is bepaald in de Koopovereenkomst.

14.2        U mag niet worden verplicht om meer dan 50% vooruit te betalen. Indien een vooruitbetaling is bedongen, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, voordat de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

14.3        U bent verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan ons te melden.

14.4        Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, moeten wij u wijzen op de late betaling en u een termijn van 14 dagen gunnen om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen. Als u niet binnen deze 14-dagen-termijn betaalt, bent u ook de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag verschuldigd. Wij kunnen dan buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen in uw voordeel afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 15       Klachtenregeling

15.1        Klachten over de uitvoering van de Koopovereenkomst moeten zo snel mogelijk nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven bij ons worden ingediend.

15.2        Bij ons ingediende klachten beantwoorden wij binnen 14 dagen na ontvangst. Als wij een langere verwerkingstijd nodig hebben, bevestigen wij binnen 14 dagen dat wij de klacht hebben ontvangen en geven wij een indicatie aan u wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 16       Geschillen

16.1        Op tussen u en ons gesloten Koopovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2        Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, dan is de Nederlands rechter te Lelystad, dan wel de bevoegde rechter van het arrondissement waar u woont, bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 17       Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden

17.1                 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daarvoor gepaste wijze zijn gepubliceerd. Indien deze wijzigingen op u van toepassing zijn gedurende de looptijd van een aanbod, gelden de voor u meest gunstige bepalingen.

17.2              Aanvullende of afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn. Deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd en moeten door u kunnen worden opgeslagen.

 

 


 

Algemene voorwaarden HorecaVoordeelshop.nl

Algemene Voorwaarden voor zakelijke klanten

Bedrijfsinformatie voor overeenkomsten

Uw contractspartner bij alle overeenkomsten die via de website www.horecavoordeelshop.nl (hierna: "Website") worden gesloten, is:

horecavoordeelshop.nl  ("Horecavoordeelshop", "wij" of "ons")

Artemisweg 145C

(8239 DD) Lelystad

Tel.: 0320-320032

E-Mail: info@horecavoordeelshop.nl       

KvK nummer: 63557517

Menustore B.V.

Btw-identificatienummer: NL002118709B49

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor postorderverkoop en verkoop via internet.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen HorecaVoordeelshop.nl en zakelijke klanten, niet zijnde consumenten (hierna: "Afnemer", "u", of uw"). Lees deze Voorwaarden aandachtig voordat u een product en/of dienst besteld en print deze Voorwaarden uit voor latere raadpleging.

1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden van de Afnemer is uitgesloten, tenzij HorecaVoordeelshop.nl de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

1.3 Onze Website richt zich enkel op Afnemers in Nederland en België. De Voorwaarden zijn derhalve van toepassing op de verkoop en verzending van HorecaVoordeelshop.nl producten binnen Nederland en België. Door via onze Website producten en/of diensten te bestellen garandeert u dat: 1) u bevoegd bent een rechtsgeldige overeenkomst te sluiten, 2) u tenminste 18 jaar oud bent; en 3) u inwoner bent van Nederland of daar gevestigd bent.

2. OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen (op de Website), daaronder begrepen de HorecaVoordeelshop.nl folders, zijn vrijblijvend en binden HorecaVoordeelshop.nl niet tenzij anders aangegeven. Een bestelling van Afnemer vormt slechts een aanbod tot het kopen van een product en dient uitdrukkelijk door HorecaVoordeelshop.nl te worden geaccepteerd. Een Overeenkomst komt pas tot stand indien en voor zover HorecaVoordeelshop.nl een bestelling heeft geaccepteerd door het sturen van een orderbevestiging (per email) met de inhoud van de Overeenkomst en/of binnen 5 dagen na de bestelling een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

2.2 Alle opgaven op de Website van getallen, maten, gewichten, beschrijvingen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan, doch dienen enkel om de producten te identificeren en gelden slechts bij benadering, zolang ze niet uitdrukkelijk schriftelijk door HorecaVoordeelshop.nl zijn bevestigd. Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van HorecaVoordeelshop.nl, binden HorecaVoordeelshop.nl niet. Getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen van de betreffende producten. Garanties over de kwaliteit, duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik zijn enkel bindend indien door HorecaVoordeelshop.nl expliciet aangegeven, in bijvoorbeeld de technische specificaties van een product. Aanbiedingen door ons of derden geven geen eigenschappen van de producten weer.

2.3 Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is HorecaVoordeelshop.nl gerechtigd een vervangend soortgelijk product van dezelfde kwaliteit aan te bieden. In dergelijke gevallen zal HorecaVoordeelshop.nl eerst contact opnemen voor toestemming van Afnemer. Indien Afnemer niet akkoord gaat met het vervangende product, kan de order worden geannuleerd en zal HorecaVoordeelshop.nl zorgdragen voor het ophalen van het product en restitutie van het aankoopbedrag.

3. LEVERINGSTERMIJNEN EN RISICO-OVERGANG

3.1 Leveringstermijnen en -tijden worden door HorecaVoordeelshop.nl zoveel mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake of op opschorting van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.2 Levering van artikelen vindt alleen plaats na controle en goedkeuring van de klantgegevens van Afnemer. Indien de gegevens bijvoorbeeld niet in overeenstemming blijken te zijn met artikel 1.1 van deze Voorwaarden, kan HorecaVoordeelshop.nl de overeenkomst annuleren. U zult hierover per email of brief worden geïnformeerd.

3.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 2.1 van deze Voorwaarden.

3.4 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door de Afnemer opgegeven adres, of een door Afnemer aangegeven afhaalpunt. Indien u bij aflevering aan een opgegeven adres bij de eerste afleverpoging niet aanwezig bent, ontvangt u een niet-thuis bericht en kunt u contact opnemen met de vervoerder voor het maken van een nieuwe afspraak. Soms wordt een voorstel gedaan voor een tweede leveringspoging of wordt het product bij buren worden afgegeven, indien deze zich bereid verklaren het product voor u in ontvangst te nemen.

3.5 HorecaVoordeelshop.nl behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde gronden deelleveringen te doen.

3.6 Het risico op de artikelen gaat over bij de aflevering van de artikelen door HorecaVoordeelshop.nl aan de expediteur, de vervoerder, of enige andere voor het vervoer aangewezen derde. Dit geldt tevens voor deelleveringen of de levering van diensten (of download van digitale content). Indien levering van de artikelen wordt vertraagd door de Afnemer, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim vanaf het moment dat HorecaVoordeelshop.nl heeft aangegeven dat de artikelen gereed zijn voor verzending. HorecaVoordeelshop.nl is in dat geval gerechtigd de artikelen voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan of deze aan een derde te verkopen. De Afnemer blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

4. PRIJZEN, BETALING EN EIGENDOM

4.1 Alle prijzen zijn netto prijzen (exclusief BTW) in Euro. Additionele kosten, zoals vervoer, zullen afzonderlijk op de Website worden vermeld.

4.2 Een factuur met de product-, vervoer- en additionele kosten wordt samen met de opdrachtbevestiging per email aan het bij ons bekende e-mailadres verstuurt.

4.3 Het eigendom van de artikelen gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op Afnemer nadat deze al hetgeen hij krachtens de Overeenkomst aan HorecaVoordeelshop.nl verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en schadevergoeding.

4.4 Voordat het eigendom van de artikelen op de Afnemer is overgegaan, is deze niet gerechtigd de artikelen te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren.

4.5 Indien en zolang HorecaVoordeelshop.nl eigenaar van de artikelen is, zal de Afnemer HorecaVoordeelshop.nl onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen wanneer de artikelen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de artikelen. Bovendien zal de Afnemer op HorecaVoordeelshop.nl' eerste verzoek HorecaVoordeelshop.nl mededelen waar de artikelen zich bevinden en, indien gewenst, HorecaVoordeelshop.nl toegang verschaffen tot de artikelen.

4.6 Bij beslag op (een deel van) de artikelen, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, zal de Afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van HorecaVoordeelshop.nl.

4.7 Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen prijs voor de geleverde artikelen niet heeft betaald, is de Afnemer, indien hij de door HorecaVoordeelshop.nl geleverde artikelen aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van HorecaVoordeelshop.nl alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht ten behoeve van HorecaVoordeelshop.nl op alle vorderingen van de Afnemer op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van HorecaVoordeelshop.nl uit hoofde van de Overeenkomst of de wet.

4.8 Weest u zich ervan bewust dat u direct voor bestelde producten dient te betalen indien u kiest voor betaling via creditcard. Voor bestellingen via haar Website heeft HorecaVoordeelshop.nl om dit op een beveiligde manier door Stichting derdegelden, die voldoet aan alle standaarden van de PCI ("Payment Card Industry"). De betaling zal niet via HorecaVoordeelshop.nl, maar via de website van Multisafepay verlopen. Creditcardinformatie zal niet aan HorecaVoordeelshop.nl worden verstrekt en de betaling zal enkel geschieden onder voorwaarde dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Multisafepay, omdat voor de uitvoering van de betaling een afzonderlijke overeenkomst tussen u en Multisafepay wordt aangegaan. Zorgt u ervoor dat u kunt instemmen met Multisafepay’s algemene voorwaarden voordat u kiest voor betaling via creditcard. Indien u kiest voor levering aan een ander adres dan het adres waarop uw creditcard staat geregistreerd, kan het zijn dat HorecaVoordeelshop.nl eerst uw gegevens moeten verifiëren voordat de bestelling wordt geaccepteerd en afgerond.

5. GARANTIE/KLACHTEN

5.1 Indien HorecaVoordeelshop.nl artikelen aan de Afnemer levert die HorecaVoordeelshop.nl van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals gesteld door die toeleveranciers. HorecaVoordeelshop.nl is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de Afnemer gehouden dan die waarop HorecaVoordeelshop.nl ten opzichte van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Voor HorecaVoordeelshop.nl ' eigen merkartikelen gelden de garantievoorwaarden als weergegeven in artikel 5.2 tot 5.9 van deze Voorwaarden.

5.2 Indien de Afnemer een beroep doet op een wettelijke of door HorecaVoordeelshop.nl gegeven garantie, dient de Afnemer zo spoedig mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen zeven (14) dagen na ontvangst van het product, of indien het een verborgen gebrek betreft binnen 14 dagen nadat ontdekking voor het eerst mogelijk was, HorecaVoordeelshop.nl schriftelijk te informeren over het gebrek, bij gebreke waarvan Afnemer geen rechten meer kan ontlenen aan de garantie. Voor wat betreft klachten inzake aan houdbaarheid gebonden artikelen (zoals bijvoorbeeld levensmiddelen) dient betreffende klacht binnen 48 uur na aflevering gemeld te worden. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Afnemer geen rechten ontlenen.

5.3 De garantie op HorecaVoordeelshop.nl' eigen merkartikelen houdt in dat artikelen, die materiaal- en/of confectiefouten vertonen, binnen de garantietermijn gratis worden gerepareerd of worden vervangen, een en ander ter discretie van HorecaVoordeelshop.nl. Indien reparatie of vervanging, gezien de kosten, redelijkerwijs niet mogelijk is, zal HorecaVoordeelshop.nl als uiterste remedie de koopprijs restitueren.

5.4 Na melding van een gebrek dient de Afnemer HorecaVoordeelshop.nl in staat te stellen het desbetreffende product te onderzoeken. Inspectie naar het defecte product geschiedt op de plaats waar het product zicht bevindt of ten kantore van HorecaVoordeelshop.nl, een en ander ter discretie van HorecaVoordeelshop.nl. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor rekening van HorecaVoordeelshop.nl. Indien de klacht echter niet gegrond blijkt, dient Afnemer de kosten voor de retourzending te dragen.

5.5 Afnemer dient HorecaVoordeelshop.nl een redelijke termijn te gunnen om het onderzoek te verrichten en het product te repareren, te vervangen, of de koopprijs te restitueren.

5.6 De garantietermijn is afhankelijk van het artikel en wordt door HorecaVoordeelshop.nl per product (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. teruggenomen (onderdeel van een) product wordt (weer) eigendom van HorecaVoordeelshop.nl en dient bij HorecaVoordeelshop.nl te worden ingeleverd.

5.7 Buiten de garantie vallen gebreken aan de goederen die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals bijvoorbeeld schades ontstaan tijdens transport door Afnemer, verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HorecaVoordeelshop.nl enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.

5.8 Indien HorecaVoordeelshop.nl onder de garantie materiaal- en/of constructiefouten heeft doen herstellen, het desbetreffende artikel heeft vervangen, of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar garantieverplichtingen volledig gekweten en zal HorecaVoordeelshop.nl niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

5.9 Na het constateren van enig gebrek is Afnemer verplicht om na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende artikelen onmiddellijk te doen staken en voorts om het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.

5.10 Indien HorecaVoordeelshop.nl gepersonaliseerde artikelen(eigen logo/OEM) aan de Afnemer levert, geldt de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) garantievoorwaarden zoals  weergegeven in artikel 5.2 tot 5.9 van deze Voorwaarden. Indien de afnemer het niet eens is met de uitvoering van de personalisatie dan is HorecaVoordeelshop.nl nimmer aansprakelijk of kan er geen verwijdt gemaakt worden. HorecaVoordeelshop.nl zal nimmer het bedrag restitutioneren voor gepersonaliseerde artikelen. De afnemer is zelf geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleverde goederen. HorecaVoordeelshop.nl zal alvorens de levering een schriftelijk akkoord vragen aan de afnemer op het ontwerp en de uitvoering. HorecaVoordeelshop.nl zal zo waarheidsgetrouw mogelijk het ontwerp laten produceren, echter bij kleine afwijkingen kan HorecaVoordeelshop.nl te nimmer aansprakelijk worden gesteld.

6. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1 HorecaVoordeelshop.nl is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Afnemer of een derde, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade.

6.2 HorecaVoordeelshop.nl voldoet aan de eisen zoals gesteld in de warenwetregeling levensmiddelen. HorecaVoordeelshop.nl is niet aansprakelijk voor transport van levensmiddelen, of gevolgen daarvan, door de Afnemer, ook niet als vervoer geschiedt met behulp van door HorecaVoordeelshop.nl geleverd materiaal.

6.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting als genoemd in artikel 6.1 en 6.2 van deze Voorwaarden is niet van toepassing indien de schade bij Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HorecaVoordeelshop.nl of haar leidinggevend personeel.

6.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van HorecaVoordeelshop.nl zal Afnemer HorecaVoordeelshop.nl vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten en zal hij HorecaVoordeelshop.nl alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die HorecaVoordeelshop.nl lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

6.5 Afnemer is verplicht het oplopen van verdere of andere schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

6.6 Voor zover wettelijk toegestaan is de verjaringstermijn voor het instellen van schadevorderingen tegen HorecaVoordeelshop.nl beperkt tot één (1) jaar.

7. RUILEN/ANNULEREN

7.1  De afnemer heeft geen recht op ruilen of annuleren van bestellingen met gepersonaliseerde artikelen. De afnemer kan, in goed overleg en akkoord van HorecaVoordeelshop.nl, bestellingen met uitsluitend niet gepersonaliseerde artikelen binnen 14 dagen retour sturen. Dit kan geschieden via info@horecavoordeelshop.nl via de customer service.

7.2 HorecaVoordeelshop.nl is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of annulering van de bestelling te honoreren indien de Afnemer binnen deze periode het verzoek indient en tegelijkertijd overlegt:

kassabon/betalingsbewijs of aankoopnota, dan wel in geval van rembours de vrachtbrief van het gekochte artikel;

het ongebruikte en onbeschadigde, complete product;

de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het product;

het complete niet ingevulde garantiebewijs.

7.3 U heeft geen recht op annulering of ruilen van de bestelling bij:

afgeprijsde producten of producten die onderdeel zijn van een promotionele actie (voucher, actie, promotie, etc.)

producten die uit de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald;

volgens specificaties van de Afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Gepersonaliseerde artikelen. Artikelen waarvan de afnemer ons opdracht heeft gegeven de afnemer zijn/haar eigen logo of dergelijke teksten op te laten drukken, embossen, printen.

producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;

(producten met) digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd.

7.4 herroepingsrecht consument. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@horecavoordeelshop.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is

7.5 herroepingsrecht zakelijke klanten. N.v.t. op zakelijke klanten die zakelijke aankopen doen. 

7.6 HorecaVoordeelshop.nl is niet gehouden gekochte producten te ruilen, indien het artikel, naar het oordeel van HorecaVoordeelshop.nl, gebruikt of beschadigd is, of enige verandering heeft ondergaan.

8. VERZUIM/ONTBINDING

8.1 Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is HorecaVoordeelshop.nl gerechtigd:

de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld.

de Overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat HorecaVoordeelshop.nl tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan HorecaVoordeelshop.nl verder toekomende rechten.

8.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Afnemer, staking of liquidatie van het bedrijf van de Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met de Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij HorecaVoordeelshop.nl de Afnemer binnen een redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval HorecaVoordeelshop.nl zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de aan HorecaVoordeelshop.nl verder toekomende rechten.

8.3 In elk van de in artikel 8.1 en 8.2 van deze Voorwaarden genoemde gevallen zijn alle vorderingen van HorecaVoordeelshop.nl op de Afnemer onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, is de Afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave van de artikelen en heeft HorecaVoordeelshop.nl het recht om de terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden teneinde die artikelen in bezit te nemen.

9. PRIVACY

9.1 Bij het gebruik van onze Website, het plaatsen van een order, en/of het uitvoeren van een Overeenkomst, kan HorecaVoordeelshop.nl gebruik maken van uw persoonlijke informatie. Klik op de volgende link voor meer informatie over ons Privacy beleid

10. COMMERCIELE EMAILS

10.1 Wanneer u zich op onze website registreert, kunt u er voor kiezen om promotionele e-mails te ontvangen. Op een later moment kunt u zich weer op elk moment afmelden (opt-out) voor het ontvangen van promotionele e-mails door op de link onderaan de e-mails te klikken, of uw account instellingen op de Website te wijzigen. Het kan enkele dagen duren voordat uw afmelding is verwerkt. U zult dan geen promotionele e-mails meer ontvangen totdat u uw instellingen weer hebt gewijzigd.

11. OVERMACHT

11.1 Indien HorecaVoordeelshop.nl door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van HorecaVoordeelshop.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van HorecaVoordeelshop.nl kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, stagnatie of andere problemen bij de productie door HorecaVoordeelshop.nl' toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

11.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

12. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

12.1 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

12.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voor zover niet andere door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat HorecaVoordeelshop.nl het recht heeft vorder